Opplev Norge på to hjul

Straumen møte single

straumen møte single

Norges geologiske undersøkelse NGU utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Vestland fylkeskommune tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommunekommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. Analyse av overflatesedimentenes innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter gir oss et bilde av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet.

straumen møte single

For å bestemme om innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i overflatesedimentene skyldes menneskeskapt forurensning eller ikke, er det viktig å undersøke det naturlige nivået av ulike elementer i havbunnssedimentene. Ved hjelp av kjerneprøver kan vi analysere sedimentene fra de ulike dybdeintervallene for å få fram endringer over tid. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale samles opp uforstyrret over tid.

straumen møte single

Miljøgifter vil binde seg til organisk materiale og leirpartikler, og avsettes sammen med disse. Noen av prøvelokalitetene er plassert i nærheten av tettsteder, mens andre ligger i områder uten kjent, direkte tilførsel av miljøgifter fra menneskelig aktivitet.

straumen møte single

Innholdet av uorganiske og organiske miljøgifter i de øverste centimeterne av havbunnen er generelt lavt og delvis straumen møte single bestemmelsesgrensen. I de fleste tilfellene ligger konsentrasjonen i klasse I bakgrunn og klasse II god i henhold til Miljødirektoratets klasseinndeling av miljøtilstand.

Single Mo I Rana Homofile Menn Interessert I Fetisj Dating

I enkelte prøver er det registrert høyere konsentrasjoner klasse III, moderat. Dette gjelder for arsen straumen møte single to stasjoner Stongfjorden og Hagefjorden. Klassifisert i henhold til "forvaltningsmessige grenseverdier" for TBT i marine sedimenter Miljødirektoratets veileder M vil denne prøven tilsvare klasse II god.

straumen møte single