Singel treff deatnu tana

Utvalgets utredning består av tre deler.

Nammadusá guoradallamin li gålmmå oase. Innledende Del I Utvalgets singel treff deatnu tana kapittel singel treff deatnu tana til 5 gis en oversikt over utvalgets sammensetning, mandat, arbeid, grunnsyn, begrepsbruk og eksterne utredninger. Álgon Vuostasj oasse Tromsø singeltreff barggo 1. Del II Utvalgets vurderinger og forslag kapittel 6 til 20 inneholder bakgrunnsinformasjon av betydning for utvalgets arbeid, gjeldende rett av betydning for utvalgets vurderinger, utvalgets vurderinger, anbefalinger og forslag til tiltak.

Nuppát oasse Nammadusá árvustallama ja oajvvadusá 6.

enebakk single kvinner lierne møte single

I Del III Lovendringer, singel treff deatnu tana og økonomiske konsekvenser kapittel 21, 22 og 23 følger de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag til tiltak, utvalgets lovforslag og merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslagene. Goalmát oasen Láhkarievddadusá, háldaduslasj ja økonomalasj vájkkudusá kapihttala 22 ja 24 båhti økonomalasj ja háldaduslasj vájkkudusá nammadusá dåjmaj oajvvadusájs, láhkaoajvvadusájs ja tsuojggidusá láhkaoajvvadusá iesjgeŋga mærrádusájda.

verran dating steder øvre eiker singel treff

Kapittel 1 omtaler utvalgets sammensetning, mandat og arbeid. Kapihttal 1 gåvvit gudi li nammadusán, mij sijá mandáhtta la ja gåktu li barggam. Kapittel 2 inneholder sammendrag av utvalgets arbeid på norsk, sør- lule- og nordsamisk.

Link for å tilbakestille passordet er sendt til din epost

Kapihttal 2 le tjoahkkájgæsos nammadusá bargos dárogiellaj, oarjjel- julev- ja nuorttasámegiellaj. I kapittel 3 gis en fremstilling av utvalgets grunnsyn.

Kapittel 4 inneholder utvalgets eksterne utredning som gir en historisk fremstilling av singel treff deatnu tana av betydning for språkenes stilling i dag. Kapihttal 4 le nammadusá ålgoldis tjielggidus dárojduhttema birra mij gåvvit gåktu dárojduhttemprosessa le ájgij tjadá gielaj udnásj dilláj vájkkudam.

Glemt passord?

Kapittel 5 inneholder utvalgets eksterne utredning angående folkerettslige forpliktelser av betydning for utvalgets vurderinger og lovforslag. Kapihttal 5 le nammadusá ålgoldis tjielggidus álmmukriektálasj njuolgadusáj gáktuj ma nammadusá árvustallamijda ja láhkaoajvvadusájda vájkkudi. I kapittel 6 gis en fremstilling av samiske språk som likeverdige og likestilte språk.

Kapihttal 6 vuoset gåktu sámegiela li avtaárvvusasj ja dássásasj giela. Kapittel 7 gir en oversikt over dagens organisering og ansvarsfordeling mellom Sametinget og andre offentlige instanser med ansvar for samiske språk. Kapihttal 7 vuoset gåktu uddni le organiseriduvvam ja makkir aktijvuohta la gaskan Sámedikke ja ietjá almmulasj ásadusáj ma sámegielaj åvdås vásstedi.

I kapittel 8 gjengis og utdypes utvalgets forslag lagt frem i delrapport angående ny organisering med språkområder og kommunekategorier. Kapittel 9 drøfter betydningen av samiskspråklige barnehager, og utvalget kommer med forslag som plikter kommunene å gi samiske barn et samiskspråklig barnehagetilbud. Kapihttal 9 árvvaladdá man singel treff deatnu tana sámegielak mánájgárde li, ja nammadus buktá oajvvadusáv man milta suohkana hæhttuji sáme mánájda sámegielak mánájgárddefálaldagáv vaddet.

I kapittel 10 gjennomgår utvalget samiskopplæringen i grunnskole og videregående skole, og kommer med forslag til endringer i dagens regelverk.

I kapittel 11 gis en fremstilling av gjeldende rett hva angår oversettelse av lover, forskrifter, kunngjøringer og skjema. K apihttal 11 gåvvit doajmme riektádilev mij guosská lágaj, njuolgadusáj, almodimij ja sjiemáj jårggålibmáj, ja nammadus árvustallá gåktu dájt vælggogisvuodájt máhttá hiebadahttet.

I kapittel 12 vurderes gjeldende rett som omhandler rett til svar på samiske språk. K apihttal 12 árvustallá doajmme riektádilev mij guosská riektáj sámegiellaj vásstádusáv oadtjot ja gåktu dát riektá máhttá hiebaduvvat. I Kapittel 13 drøftes samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren.

Søker Single Jenter Fedje

Kapihttal 13 árvvaladdá sáme giellaanov varresvuoda- ja huksosuorgen. I kapittel 14 drøftes samisk språkbruk i justissektoren. Kapihttal 14 árvvaladdá sáme giellaanov justissuorgen. I kapittel 15 drøftes samisk språkbruk i den kommunale forvaltning. I kapittel 16 vurderer utvalget hvordan dagens ordning med oppfølging av de samiske språkreglene i lovverket og klagebehandlingen fungerer, og om det er behov for endringer. I kapittel 17 vurderer utvalget hvordan kommuner og andre offentlige tjenesteytere kan sikres rekruttering av personale med kompetanse i samiske språk og samisk kultur.

Kvinne Søker Mann Sogn Og Fjordane, Lesbisk Dating Nissedal

I kapittel 18 drøftes utvikling og bruk av de samiske språkene. Utvalget drøfter teknologiske løsninger av betydning for samiske språk og kommer med vurderinger med hensyn til lovfesting av bruk av tolk.

Kapittel 19 gir en oversikt over detgrenseoverskridende språksamarbeidet og utvalget vurderer hvordan dette kan formaliseres. Kapihttal 19 tjielggi gåktu gielaj hárráj rijkkarájáj rastá barggá ja nammadus árvustallá gåktu dáv máhttá formaliserit.

I kapittel 20 drøftes samiske stedsnavn. I Kapittel 21 beskrives de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag til tiltak. Kapihttal 21 teknologalasj tjoavddusijt tjielggi. I kapittel 22 gis det en oversikt over utvalgets forslag til lov- og forskriftsendringer.

I kapittel 23 er merknad til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget. Innledende betraktninger Vuodulasj vuojno Utvalget konstaterer at språkrettigheter i hovedsak er begrenset til forvaltningsområdet for samisk språk, som per i dag utgjør 10 kommuner.

Nammadus vuojnná giellariektá gávnnuji uddni ienemusát sáme giellaháldadimguovlon, uddni li dåppe 10 suohkana. Utvalget mener hovedutfordringen er å sikre at språkreglene blir fulgt opp. Nammadusá mielas le oajvvehásstalus gehtjadit jut giellanjuolgadusá tjuovoduvvi.

Med utgangspunkt i Norges internasjonale forpliktelser, legger utvalget til grunn at det foreligger språkrettigheter for alle samiske språk i de tradisjonelle språkområdene, og i de områdene hvor samer er bosatt i et betydelig antall, som i de store byene. Vuonarijka rijkajgasskasasj vælggogisvuodaj milta dættot nammadus giellariektá gávnnuji gájka sámegielajda ieme giellaguovlojn, ja aj daj guovlojn gånnå edna sáme årru, dagu stuoráp stádajn.

Utvalget legger til grunn at den historiske fornorskingen har hatt store konsekvenser for samers språkbruk helt opp til vår tid. Nammadus dádjat åvdep ájgij dárojduhttem la ednagav vájkkudam sámij giellaánov gitta udnásjga bæjvváj. Utvalget understreker at utvalget i oppfølgingen av utredningen av fornorskingsprosessen har konsentrert seg om de språklige aspektene, slik mandatet legger opp til. Nammadus dættot gå la dárojduhttema tjielggidusájn barggam de la gielalasj ássjijt dættodam, dagu mandáhtta mierret.

Utredningen utvalget har mottatt viser at den historiske fornorskingspolitikken er godt dokumentert. Ålgoldis tjielggidus mav nammadus la oadtjum vuoset dárojduhttem ájgij tjadá la buoragit dokumenteriduvvam.

Utvalget bemerker at det likevel i liten grad ser ut til å foreligge dokumentasjon på hvordan fornorskningen foregikk lokalt og hvordan fornorskingen har påvirket enkeltindivider. Ajtu tsuojggi nammadus jut binnep duodastibme gávnnu mij guosská enslig i sula dárojduhttem gevaj bájkálattjat ja gåktu dárojduhttem la ájnegis ulmutjijda vájkkudam.

  1. Select any filter and click on Apply to see results Søkeresultat Select any filter and click on Apply to see results Treff i publikasjoner Professionalisation and performance of Airbnb hosts in rural regions This paper explores the professionalisation and performance aspects of Airbnb hosts in rural regions in Denmark, Iceland, and Norway.
  2. Oppdal pris på singel
  3. Search result | Nordlandsforsking
  4. Søker menn skudeneshavn skilte kvinner yngre sør-odal, massasje søk kvinner for dating kvitsøy.
  5. Heterofil gratis frosta dating sogn Hun nok seg og kunne knapt ynke å svelge uten kvinne mann.

Utvalgets utgangspunkt er at alle samiske språk er likeverdige og likestilte språk, både innbyrdes og med norsk. Nammadusá vuodovuojnno la jut gájka sámegiela li avtaárvvusasj singel treff deatnu tana dássásasj giela, sihke ietjasa gaskan ja dárogiela gáktuj. Alle samiske språk er klassifisert som truede eller alvorlig truede språk. Gájka sámegiela li klassifiseriduvvam ájteduvvam jali viehka ájteduvvam giellan. Situasjonen for sør- og lulesamisk er særdeles kritisk. Sierraláhkáj la oarjjel- ja julevsámegiela dille viehka duodalasj.

Situasjonen for samiske språk er dessuten også varierende innenfor språkområdene til hvert enkelt språk, og kommunene har ulike utfordringer og behov.

Dasi duodden la aj gielladille ietjálágásj juohkka ájnna giela giellaguovlon, ja suohkanijn li iesjgeŋga hásstalusá ja dárbo. På bakgrunn av dette mener utvalget at det er behov for å modernisere regelverket og tiltakene slik at de passer til dagens samfunn.

Dan diehti la nammadusá mielas ájnas njuolgadusájt ja dåjmajt ådåstuhttet váj udnásj sebrudahkaj hiehpi.

Grunnarbeid Voss | Anbudstorget - Få anbud på jobben!

Utvalget legger dermed opp til at regelverket skal bli enklere å benytte og at det kan tas i bruk differensierte løsninger. Navti nammadus njuolgadusájt álkkebun dahká ja hiebaduvvam tjoavddusijt jåhtuj biedjá. Tradisjonelle språkområder Árbbedábálasj giellaguovlo Hvilke t av de samiske språkene forpliktelsene skal gjelde for, vil hovedsakelig være knyttet til de geografiske områdene som utgjør den tradisjonelle utbredelsen av samiske språk i Norge.

overhalla møte single sandnes single klubb

Makkir sámegiellaj moskenes single klubb -gielajda vælggogisvuoda galggi guosskat, le ienemusát tjanádaum geográfalasj guovlojda, giellaguovlojda, ma li ieme sámegielak guovlo Vuonan.

Utvalget har skissert utbredelsen av sør- lule- og nordsamisk språk og mener en nærmere fastsetting av språkområdene er en oppgave for Sametinget. Nammadus le gåvvidam oarjjel- julev- ja nuorttasámegiela guovlojt ja nammadusá mielas le Sámedikke duogen dájt mierredit. Nammadus oajvvat Sámedigge galggá mierredit njuolgadustjálav mij sisadná iesjgeŋga ieme giellaguovlo vijddudagáv. Det samiske språkområdet Sáme giellaguovllo For å sørge for at flere samer får muligheter til å kunne benytte samiske språk i kontakt med det offentlige, singel treff deatnu tana utvalget sett nærmere på om dagens forvaltningsmodell bør endres.

Váj ienep sáme bessi sámegielav adnet gå siján le aktijvuohta oajválattjat, de le nammadus gehtjadam jut udnásj háldadimmodælla bierri rievddiduvvat. Utvalget har tatt utgangspunkt i om hensynet er å bevare eller vitalisere samiske språk. Nammadus le vuorodam gehtjadit jus ulmme le sámegielajt bisodit jali ælládahttet.

Utvalget foreslår at det innføres differensierte regler for ulike kommuner. Nammadus oajvvat iesjgeŋga suohkanij sierralágásj njuolgadusá dagáduvvi. Utvalget mener dessuten dette vil bidra til at det blir lettere for kommuner med en samisk befolkning å ta initiativ til innlemmelse i en kommunekategori.

Nammadusá mielas dákkir sierra njuolgadusá juohkka ájnna suohkanav vuorot. Dán láhkáj sjaddá nammadusá mielas aj álkkep suohkanij sáme álmmugijn åhtsåt bessat sæbrrat sáme giellaguovlluj. Utvalget foreslår en kategorisering av kommunene innenfor dagens forvaltningsområde for samisk språk. Nammadus buktá oajvvadusáv gåktu udnásj giellaháldadimguovlo suohkana bierriji kategoriseriduvvat. Med språkbevaringskommuner mener utvalget kommuner som har tilstrekkelig samiskspråklig kompetanse til at det aktuelle samiske språket er et komplett og samfunnsbærende språk innen de fleste samfunnsområder og i tjenestene som ytes.