Politiske rasjonaler bak innføringen av arealnøytralitet i Nordre Follo kommune

Nordre follo dating norway. Delta og bli med! Kommende arrangement:

Innhold

  Gjennom bruk av teorier knyttet til valgforskning og diskurser rundt vekst, nordre follo dating norway vekst og nedvekst, forsøker oppgaven å undersøke og forklare fire av de største posisjonspartiene i perioden sitt rasjonale bak beslutningen om å innføre arealnøytralitet.

  nordre follo dating norway vaksdal single jenter

  Ved hjelp av kvalitative intervjuer og en dokumentstudie av aktørenes partiprogram, plasseres partiene på en politisk grå-grønn akse langs de nevnte vekstdiskursene.

  Denne aksen brukes deretter som utgangspunkt for å forklare og drøfte det politiske landskapet arealnøytralitet har blitt til innenfor, som tar i betraktning ideologiske skillelinjer og lokale forhold som kan ha bidratt til at Nordre Follo er den første kommunen i Norge som gir arealnøytralitet et forpliktende innhold som legger føringer for lokal arealplanlegging.

  nordre follo dating norway single klubb i sandsli

  Through qualitative interviews and a document study of the political programmes of these stakeholders, the parties are placed on a political axis between grey and green along the aforementioned growth discourses. This axis is then taken as a starting point to explain and discuss the political landscape area neutrality has been implemented in, and takes into consideration some ideological cleavages and local circumstances that might have contributed to Nordre Follo being the first municipality in Norway giving area neutrality a legally binding content in local spatial planning.

  nordre follo dating norway single klubb i skoger