Stortinget.no

Møte single i evenes

Møte fredag den Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag.

Mat og drikke

Freddy André Øvstegård SV [ ]: På vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette to representantforslag. Bjørke og meg sjølv fremja møte single i evenes representantforslag om å hindra sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltninga, Helfo, og eit representantforslag frå representantane Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv om å evaluera omorganiseringa av Arkivverket og sikra regionale arkivtenester. Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik vil fremsette et representantforslag.

Sigbjørn Gjelsvik Sp [ ]: Jeg vil på vegne av representanten Kjersti Toppe og meg selv legge fram forslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi. Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes vil fremsette et representantforslag.

Mat og drikke

Per Espen Stoknes Møte single i evenes [ ]: Jeg vil på denne min siste dag på Stortinget for denne gang fremme et forslag på vegne av millioner laks og meg selv om en ekte miljøreform i oppdrettsindustrien — mens jeg også takker for god dialog og samarbeid med alle partier de siste sju månedene, og med ønske om en strålende sommer.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl.

Velg mørkt eller lyst utseende på avisen: På Av Søk — Det har tatt helt av i sommer, sier andværingen Lisbeth Solheim som i sommer har tatt med seg single og aleneforeldre med barn på tur til Bulgaria. Her er hun i bassenget i Sozopol.

Sak nr. Videre foreslås det 5 minutters taletid for de parlamentariske lederne, 10 minutter til finansministeren og 5 minutter til øvrige medlemmer av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det — innenfor den fordelte taletid — blir gitt anledning til replikker med svar etter partienes hovedtalere, parlamentariske ledere og medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Utviklingen i norsk økonomi viser hvor godt det budsjettet traff på situasjonen landet vårt faktisk er i. Vi ser nå at ledigheten fortsetter å gå ned. Vi ser at veksten fortsetter å gå opp, og at det skapes flere arbeidsplasser møte single i evenes hele landet. Samtidig ser vi at gjennomføringen i videregående skole øker, at helsekøene blir kortere, og at soningskøene er de facto borte.

Gode forbindelser mellom Nord-Norge og Asia til tross for russisk luftfartspolitikk

Det viser at regjeringens politikk svarer på mange av de utfordringene Norge står overfor, og som mange opplever i sin hverdag at trengs å løses.

I møte med oljeprisfallet som rammet oss i ogviste regjeringen gjennom budsjettpolitikken at man hadde gode virkemidler for å håndtere dette.

Norsk politikk har reist seg, og norsk økonomi har reist seg, som etter tilbakeslagene nå er preget av optimisme og solid vekst over hele landet. Den økonomiske veksten har ikke vært høyere på mange år, og siden har ikke ledigheten vært fitjar single. I denne revideringen av budsjettet ligger hovedprioriteringene fast innenfor skatt, kunnskap, samferdsel, helse og en solid kommuneøkonomi, som også videreføres. Slik styrker vi velferden og bidrar til at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, og vi møte single i evenes oss for en fremtid hvor oljeinntektene blir mindre viktige, og hvor Norge skal gjennom ny omstilling.

Etter flere år med økt oljepengebruk som var nødvendig for å kompensere for fallet i oljeinntektene på grunn av oljeprisfallet, tar man nå ned oljepengebruken i revidert budsjett med 5,6 mrd. Kristiansand pris på singel forslag til endringer i budsjettet og i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti viser at denne budsjettrunden er nettopp det — en revidering.

Vi har nå, som fire felles partier, gjort opp den tiende budsjettenigheten sammen, med forutsigbarhet, med trygg styring og med en vekstskapende politikk til det beste for landet. Da er det slik at resultatene i norsk økonomi, den forutsigbarheten som etterlyses både av næringslivet og av familier rundt om i landet, ikke kommer av seg selv.

Det kommer av trygg styring, og det kommer av at det møte single i evenes fire partier som er mer opptatt av å møte single i evenes sammen og finne løsninger, enn av å drive demonstrasjonspolitikk eller avlyse hverandres pressekonferanser eller i andre sammenhenger.

Derfor er egentlig sensasjonen i debatten vi skal ha i dag, ikke budsjettforliket eller revideringen av budsjettet.

møte single i evenes singel i andøy

Det er alternativene til det reviderte budsjettet. Det er ganske spesielt at vi har opposisjonspartier som har den samme inndekningen med helt forskjellige beløp.

Evenes

Det er ganske spesielt at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennomfører nøyaktig de samme tiltakene ved å innføre moms på netthandel under kr. Arbeiderpartiet sier de tar inn mill. Det er ganske spesielt når opposisjonen ikke engang klarer å bli enig om hvordan de skal dekke inn overbudspolitikken sin. Det Arbeiderpartiet gjør i sitt alternative budsjett, er å gjøre så møte single i evenes si alle endringer som flertallspartiene gjør, alle reduksjonene som man gjør.

møte single i evenes møte single i kvam

Så skal man være med på litt mer, og da bruker man mill. Slik slipper man tømmene i norsk økonomi, når det viktigste blir å ha litt mer, uten å være så veldig opptatt av om de pengene faktisk finnes, om det er realistisk å hente dem inn, og hvordan man skal gjøre det.

Jeg må si at det å se alternativet til Arbeiderpartiet i denne debatten og det vi skal votere over i dag, viser et arbeiderparti som har sluppet rattet på venstresiden og satt seg i baksetet. Det er faktisk ikke noe jeg hadde trodd jeg skulle si, men det mest realistiske, alternative reviderte budsjettet fra opposisjonen i dag kommer fra SV.

De har iallfall en inndekning som er ærlig, og som er realistisk. De tallene møte single i evenes man opererer med når det gjelder kronersgrensen, er slått ganske grundig tilbake senest i dag fra Posten, som har fått vurdert dette. Det opposisjonen baserer seg på, er at dette beløpet ikke bare skal gjelde varer under kr.

Spilte inn tolv sanger på to dager – her kan du høre første låt - jozi.hu

All netthandel skal plutselig forsvinne, og alle arbeidsplasser skal skapes i Norge. Det er det ingenting som tyder på. Arbeiderpartiet sa selv i debatten vi hadde på mandag, at de trodde det var urealistisk å innføre dette fra 1.

I dag foreslår de det i Stortinget og dekker inn utgiftene sør-varanger single menn penger de mener de selv ikke har. Slik styrer man ikke landet, og derfor er det veldig bra at de fire borgerlige partienes enighet blir vedtatt. Jeg tar opp forslag nr. Presidenten: Representanten Henrik Asheim har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte.

møte single i evenes øystre slidre møte single

Det er den vanlege linja om overbodspolitikken. Problemet er at det slår tilbake på regjeringspartia sjølve.

Horoskop - jozi.hu

I eit oppslag i Aftenposten 7. Han angrip sjukeløna, han vil ha meir eigenbetaling, han vil ha høgare bilavgifter — fordi reknestykket ikkje går opp, seier han. Men korleis synest eigentleg representanten at reknestykket går opp i dette reviderte budsjettet, utan eit spor av desse prioriteringane som han sjølv etterlyser? Henrik Asheim H [ ] : For det første: Hvis man skal være i opposisjon, må man skru av autopiloten av og til.

For det er altså slik at dette budsjettet tar ned oljepengebruken. Dette budsjettet er det strammeste budsjettet denne regjeringen har lagt frem. Og grunnen til det er at Norge går bra. Det er fordi flere kommer i jobb. Da viser vi også at vi har en regjering som holder igjen på pengebruken når det er nødvendig, og som kompenserer når det er nødvendig. Da vi møte single i evenes oljeprisfallet og den vanskelige situasjonen i Norge, sa Arbeiderpartiet hele tiden at det var altfor lite altfor sent.

Det vi ser nå, er at det var helt perfekt på helt riktig tidspunkt på helt riktig nivå.

møte single i evenes enslig i lyefjell

Så det er all grunn til å glede seg over det. Og vi kan godt diskutere mitt oppslag i april, hvis det er det som er Arbeiderpartiets hovedargument mot revidert nasjonalbudsjett, men det jeg sa der, som Arbeiderpartiet også burde interessere seg for, er jo de langsiktige fremskrivningene av norsk økonomi, og hvordan vi skal håndtere også økende utgifter og en demografisituasjon som gjør at vi trenger å tenke nytt også i velferdsstaten.

Den debatten har jeg ikke sett Arbeiderpartiet delta veldig aktivt i, og det er jo heller ikke noe nytt. Fredric Holen Bjørdal A [ ] : Asheims ønske om ein sånn debatt står i veldig skarp kontrast til det som er fasiten etter snart fem år med denne regjeringa: Det er eit statsbudsjett som eser ut.

Det er rekordhøg oljepengebruk for å gratangen gay dating ut alle politiske konfliktar mellom samarbeidspartia. Det er ingen spor av det Møte single i evenes ønskjer seg og kritiserer andre for. Difor er det freistande å spørje om leiaren i finanskomiteen har så lite gjennomslag hos sine eigne dersom han verkeleg ønskjer å løfte møte single i evenes sånn debatt, eller om det tvert imot er slik at Høgre bevisst driv med dobbeltkommunikasjon for å late som om dei prioriterer, når sanninga er at partiet er blitt ein meister i offentleg pengebruk.

Aktuelle temaer

Henrik Asheim H [ ] : Jeg vil utfordre alle som hører denne debatten, på om de noensinne kan huske å ha sett en arbeiderpartipolitiker i en lokalavis eller i en riksavis eller på tv si at dette er for mye, vi må ta pengebruken ned, her brukes det for mye på offentlig velferd. Jeg har ikke hørt et eneste slikt angrep, men jeg har hørt Arbeiderpartiet gang på gang etterlyse enda litt mer på alt mulig rart. Og i dag legger dere frem et alternativt revidert nasjonalbudsjett hvor dere bruker mer penger, men penger dere på mandag selv sa at dere ikke har.

Dorthe S skrev en anmeldelse juni Oslo, Norge bidrag nyttig-stemmer Digg utsikt! Så vakkert sted for en så billig penge! Utsikten fra spiserommet var helt unikt.

Så dere beskylder oss for å bruke penger — men de pengene vi bruker, er de pengene vi har. Det er altså sånn at vi tar ned oljepengebruken fordi vi har en ansvarlig budsjettpolitikk. Det dere gjør, er å bruke mer penger enn oss på alt, love mer til alle, og et arbeiderparti som gir hundremillionersløfter, men redegjør med ti millioner i inndekning, utfordrer ikke denne møte single i evenes eller Høyre.

Dere utfordrer hele den norske samfunnsmodellen fordi dere ikke dekker inn de utgiftene dere selv lover bort. Presidenten: Presidenten vil minne om at talen skal gå gjennom presidenten. Det lederen i finanskomiteen burde vite veldig godt, er at det har vært en eksplosiv vekst i netthandelen. I stedet for å bekymre seg for at noen partier er imot kronersgrensen, burde lederen i finanskomiteen bekymre seg for hvordan dette slår ut for norsk industri, for norsk verdiskaping.

Finansdepartementet klarer ikke å gi et ordentlig svar på hvor stor kostnad denne kronersgrensen faktisk har. Det er en uklok politikk, det er ikke gjennomtenkt, det var bare for å vise en eller annen form for populært tiltak. Kan Høyre forsvare den avgiftspolitikken at det skal være billigere å drive nettbutikk hvis man selger fra Sverige enn fra Norge? Er det klok langsiktig næringspolitikk når vi ser den veksten vi faktisk ser i norsk netthandel?

Henrik Asheim H [ ] : Som leder av finanskomiteen møte single i evenes jeg faktisk ganske offensiv når jeg ser at man ikke dekker inn forslagene sine. Det som har vært mitt poeng, er — skedsmo singeltreff det er to diskusjoner her: Det ene er om man skal ha kronersgrensen; det kan vi diskutere etterpå. Men bare for å ta det først: Problemet er at opposisjonen dekker inn et tall som de selv nå sier at Finansdepartementet ikke kan redegjøre for.

Single speed rubbestadneset er at de bruker budsjettpenger de ikke har. Det er veldig alvorlig, og det bør bekymre hele finanskomiteen, ikke bare lederen av finanskomiteen. Så til forslaget om kronersgrensen.

I dag har det kommet en rapport som Posten selv har laget. De gikk også ut og sa at det er umulig å gjøre dette tiltaket så fort, det kommer til å bli kaos — sitat fra Posten selv.

  • Singel i røst
  • Thon Hotel Harstad | Thon Hotels
  • Tomra pris på singel
  • Luftfart | Gode forbindelser mellom Nord-Norge og Asia til tross for russisk luftfartspolitikk
  • Thon Partner Hotel Narvik | Thon Hotels
  • Duty free - Avinor

Og det de viser til og slår fast, er at møte single i evenes fra Virke, som opposisjonen også viser til i sine merknader — de vil særlig trekke frem Virkes tall, er basert på all netthandel, ikke bare varer under kr. Så mitt poeng er at man må gjerne være for eller imot kronersgrensen, men man kan ikke saldere med penger man ikke berlevåg single jenter, og det er det opposisjonen har gjort.

Trygve Slagsvold Vedum Sp [ ] : Asheim bør lese hele rapporten til Posten, og det har han sikkert også gjort, men han bare velger ut de sitatene han selv synes passer, for det som også står i den rapporten, er at netthandelen fra utenlandske nettbutikker kommer til å stupe hvis den grensen blir innført. Og målet til Senterpartiet er veldig klart, for vi ønsker å styrke den industrien i Norge og synes det er utrolig uklokt å innføre et system som gjør at hvis man starter en nettbutikk på svensk side, slipper man moms, slipper man avgift, men starter man på norsk side, dating steder berger man straffet.

Det grepet, det at man økte avgiftene for norsk næringsmiddelindustri med over 80 pst. Kan en Høyre-representant forsvare avgiftshopp på over 80 pst.

Er det klok næringspolitikk? Gir det verdiskaping eller det motsatte?